top of page

9820 Merelbeke

info@vanderer.be

BE0844 977 985

BE51 3631 9210 1062 

RPR (Rechtsgebied Maatschappelijke zetel vennootschap) Gent

Artikel 1. Verkoper

Vanderer heeft zijn maatschappelijke zetel te Ter Hagen 20, 9820 Merelbeke en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0844.977.985 
Het BTW nummer is BE 0844.977.985  (“Cedric Lampaert”).
Het zakenadres bevindt zich in de Industriestraat 18 bus O, 8755 Ruiselede

Artikel 2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Artikel 3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Alle offertes van Vanderer zijn vrijblijvend. Vanderer is slechts gebonden door een bestelling (ook via de webshop) nadat deze schriftelijk door Vanderer is bevestigd of nadat Vanderer met uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie, type of andere fouten (ook op onze webshop).
Prijzen betreffende homologatie zijn altijd een indicatie en kunnen wijzigen naargelang wijziging in de wet, veranderingen bij leveranciers,...

Artikel 4. Prijsherzieningsclausule

Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen.
Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule:
P = p {a + c (I/i)}
waarbij:
P = de nieuwe prijs
p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)
c = het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs (a + c = 1)
I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de
offerte)”

 

 

Artikel 5. Overeenkomst 
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Vanderer. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst die ontstaat ingevolge de ondertekening van de offerte, vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.            
De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vanderer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.            

Artikel 6. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Vanderer heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud


De geleverde goederen blijven eigendom van Vanderer tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Artikel 8. Klachten en terugzending

Goederen dienen bij ontvangst door de Koper te worden gecontroleerd. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (7) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (7) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.
Terugzending kan enkel na onze toestemming geschieden. Iedere garantie vervalt indien de klacht niet kan worden aangetoond, er geen kans voor herstel wordt geboden, bij ondeskundig en oneigenlijk gebruik, gebruik van onjuiste materialen, bij eigenhandige aanpassingen alsook bij het niet opvolgen van de voorschriften of onjuiste behandeling cq onderhoud. Normale slijtage valt niet onder de garantie. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de garantietermijn 24 maanden gerekend van het moment van verzenden. Deze termijn geldt eveneens voor vergoeding van vervolgschade waarvan de maximale hoogte gelijk is aan de dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering. Hogere claims alsook winstderving etc worden in ieder geval uitgesloten.

Artikel 9. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Vanderer/Cedric Lampaert Industriestraat 18 bus O, 8755 Ruiselede, België. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding. Indien aan deze voorwaarden werd voldaan zal Vanderer het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen binnen de dertig (30) dagen. 

Artikel 10. Overmacht

Vanderer is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lockouts, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 11. Prijzen en betaling

De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Ter Hagen 20, 9820 Merelbeke, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.
In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

Artikel 12. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de webshop van Vanderer, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Vanderer zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De inzage en verbetering dient te gebeuren via e-mail.
De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.


Artikel 13. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

Artikel 14. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 15. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Vanderer worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Artikel 16. Privacy
De klant kan zijn gegevens via mail ter controle of correctie opvragen en deze dan terug doorgeven.

bottom of page